تیم سازی

یکی از مهمترین وظایف مدیر پروژه یا صاحب ایده، توجه به بحث مدیریت منابع انسانی و تیم سازی است. ویرایش پنجم استاندارد PMBOK تیم سازی را یکی از شایستگی های اصلی رفتاری یک مدیر پروژه دانسته و یکی از 4 فرایند حوزه دانش مدیریت منابع انسانی، مرتبط با تیم سازی و فرایند مدیریت تیم پروژه است. از طرفی استاندارد ICB نیز تیم سازی را به عنوان یکی از 46 شایستگی مورد نیاز یک مدیر سبد، طرح یا پروژه می داند.
داشتن یک تیم منسجم از نیازمندی های اولیه موفقیت یک کسب و کار می باشد. تشکیل این تیم شاید به سادگی برای تمامی افراد امکان پذیر نباشد. یکی از خدمات ما در مرکز شتابدهی فینیک اینست که افراد علاقه مند در حوزه های مختلف را به صاحبان ایده ها معرفی کرده و آن ها را در تشکیل تیم هایشان یاری خواهیم نمود.
همچنین با بررسی و نیاز سنجی های صورت گرفته در خصوص مبحث چالش برانگیز تیم سازی، ربات تیم سازی مرکز شتابدهی فینیک طراحی و اجرا شده است که در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.