انتشارات فینیک

فینیک به عنوان یک مرکز شتابدهی و در راستای تحقق رسالت خود، انتشارات گوناگونی از جمله، ویژه نامه، واژه نامه، هفته نامه، مقاله و کتاب ارائه می نماید که در این بخش می توانید انتشارات فینیک را به صورت الکترونیک مشاهده و دریافت نمایید.

ویژه نامه شماره 1

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ویژه نامه شماره 2

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ویژه نامه شماره 3

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ویژه نامه شماره 4

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ویژه نامه شماره 5

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶