1

ثبت ایده و درخواست ارزشیابی

2

پیش شتابدهی

3

ورود به کمپ شتابدهی

4

پیش نمایش محصول

5

تامین مالی و تولید محصول